Blog

De mentale handicap: verstandelijk en psychosociaal

Author: mees

Juni 6, 2019

Personen met een mentale handicap hebben een verstandelijke of psychosociale handicap. Soms komen beide vormen van handicap voor, men spreekt dan over een meervoudige handicap. Personen met een verstandelijke beperking zijn personen met een IQ lager dan 70, heeft men een IQ tussen de 70 en 85 dan spreekt men van zwakbegaafdheid. Personen met een psychosociale handicap ervaren moeite met het deelnemen aan de maatschappij. Deze personen hebben bijvoorbeeld een persoonlijkheidsstoornis of een ernstige depressie.

Het aantal personen met een mentale handicap in Nederland stijgt. De stijging is gezien de negatieve bevolkingsgroei vreemd te noemen. Men verwacht immers dat bij een daling in het aantal geboortes er ook een daling plaatsvind in het aantal personen met een mentale beperking. In Nederland zien we echter dat de bevolking krimpende is en het aantal personen met een mentale beperking toeneemt. Om deze groei van personen met een mentale beperking te verklaren is de meest gangbare theorie dat de maatschappij steeds complexer aan het worden is. Door de groeiende complexiteit lopen meer personen tegen problemen aan. Deze personen krijgen vervolgens het label mentaal beperkt. Ook de verandering in diagnostiek speelt een rol in de groei. De mogelijkheden qua diagnostiek groeien deels door een betere kennis en deels door een grotere neiging om personen in te delen in een bepaalde groep. Ook de grotere bereidheid van personen voor het zoeken naar hulp draagt bij aan de groei. Het taboe neemt af en meer mensen melden zich bij de gezondheidszorg.

Momenteel zijn er in Nederland zo’n 142.000 personen met een mentale beperking. Dit is 0,85% van de totale bevolking. Van deze groep hebben 74.000 personen een lichte en 68.000 een matig tot ernstige beperking. De exacte aantal personen met zwakbegaafdheid onder de bevolking is onbekend, in schattingen gaat men uit van zo’n 2.2 miljoen personen. Ongeveer 10.000 personen hebben een ernstige meervoudige handicap en in 2016 waren bij de huisartsen 645.900 personen geregistreerd met niet aangeboren hersenletsel. Kijkend naar de prevalentie zien we dat mannen en jongens vaker een diagnose krijgen dan vrouwen en meisjes. In deze cijfers zijn voornamelijk personen met een verstandelijke handicap opgenomen. Kijken we naar personen met een psychosociale handicap dan is de algemene aanname dat het 43,5% van de Nederlanders op een bepaald moment in het leven treft. Hierbij moet wel gelet worden op het feit dat een depressie als psychosociale handicap telt en een depressie vaak niet chronisch van aard is.

Kijkend naar de prevalentie van personen met een verstandelijke handicap in Nederland ligt deze beneden het Europees gemiddelde, als we naar het aantal mensen met een psychosociale beperking kijken dan zien we dat in Nederland het aantal personen ten opzichte van Europa hoger ligt.


clenci